korekcja daltonizmu, niedowidzenia barw
korekcja daltonizmu, niedowidzenia barw
korekcja daltonizmu, niedowidzenia barw korekcja daltonizmu, niedowidzenia barw korekcja daltonizmu, niedowidzenia barw
english
bulgarian
croatian
danish
dutch
finnish
french
german
hungarian
italian
japanese
norwegian
lithuanian
romanian
russian
serbian
slovakian
spanish
swedish
turkish
korekcja daltonizmu, niedowidzenia barw
daltonizm czę¶ciowy, daltonizm zupełny, ¶lepota barw korekcja daltonizmu, niedowidzenia barw daltonizm czę¶ciowy, daltonizm zupełny, ¶lepota barw
korekcja daltonizmu, niedowidzenia barw korekcja daltonizmu, niedowidzenia barw korekcja daltonizmu, niedowidzenia barw
korekcja daltonizmu, niedowidzenia barw
 
korekcja daltonizmu, niedowidzenia barw
korekcja daltonizmu, niedowidzenia barw
korekcja daltonizmu, niedowidzenia barw
korekcja daltonizmu, niedowidzenia barw
korekcja daltonizmu, niedowidzenia barw
korekcja daltonizmu, niedowidzenia barw
korekcja daltonizmu, niedowidzenia barw

  E-mail
daltonizm częściowy, daltonizm zupełny, ślepota barw
daltonizm częściowy, daltonizm zupełny, ślepota barw
daltonizm częściowy, daltonizm zupełny, ślepota barw
daltonizm częściowy, daltonizm zupełny, ślepota barw
daltonizm częściowy, daltonizm zupełny, ślepota barw
daltonizm częściowy, daltonizm zupełny, ślepota barw
daltonizm częściowy, daltonizm zupełny, ślepota barw
© 2017
daltonizm częściowy, daltonizm zupełny, ślepota barw
 
 
Istota niedowidzenia barw (daltonizmu czę¶ciowego)
¦wiat postrzegamy za pomoc± pięciu organów zmysłu. Spo¶ród nich najwięcej informacji przekazuje nam wzrok. (U człowieka współczesnego rola organów
daltonizm częściowy, daltonizm zupełny, ślepota barw
zmysłu w transmisji informacji rozkłada się następuj±co: wzrok 90%, słuch 5%, dotyk 2%, smak 2%, węch 1%.) St±d nie wszystko jedno, czy potrafimy maksymalnie wykorzystać możliwo¶ci wzroku. Utrata informacji w trakcie percepcji barw ma wpływ na jako¶ć naszego życia, obniża bezpieczeństwo przetważania informacji, a poprzez to oddziaływuje na czas reakcji rozpoznawania.

8% mężczyzn i 0,5% kobiet niedowidzi barw, mówimy o nich: daltoni¶ci (tak więc na Węgrzech żyje około 400 tysięcy daltonistów, podczas gdy w Europie Zachodniej, w USA i w Japonii jest ich ł±cznie 32,6 milionów). Daltoni¶ci nie mog± wykonywać ponad 150 zawodów i s± oni poszkodowani praktycznie w każdej dziedzinie życia.

daltonizm częściowy, daltonizm zupełny, ślepota barw
Niedowidzenie barw (daltonizm czę¶ciowy) jest szczególnie niekorzystne w wieku dziecięcym. W tym wieku małe dziecko znajduje się w gorszej sytuacji zarówno w dziedzinie nauki, jak i samooceny. Jeżeli przedszkolacy i pierwszoklasi¶ci na swoich rysunkach maluj± na przykład czerwon± trawę, czy zielony dach domu, za co mog± dostać złe stopnie, a na dodatek zostać wy¶mianymi przez pozostałych.
 
daltonizm częściowy, daltonizm zupełny, ślepota barw
W ruchu ulicznym daltoni¶ci s± niezwykle niebezpieczni tak dla siebie, jak i dla innych. Osoby dobrze widz±ce barwy z większej odległo¶ci zauważaj± ¶wiatło lamp sygnalizacyjnych i hamulcowych. Częste s± przypadki, kiedy to kto¶ wskutek daltonizmu przejeżdża przez tory kolejowe pomimo ¶wiec±cej się na czerwono lampy semafora.

Ludzie często mięszaj± pojęcia "niedowidzenia barw" (trichromatyzm, nazywany też daltonizmem czę¶ciowym) i "¶lepoty barw" (dichromatyzm, nazywany też daltonizmem). Zasadnicza różnica natomiast leży w tym, że w przypadku osób niedowidz±cych barw (daltonistów czę¶ciowych) wszystkie czopki oka działaj±, podczas gdy u osoby ¶lepej na barwy (daltonisty) czopki zielone lub czerwone wogóle nie działaj±.

Korekcja niedowidzenia barw (daltonizmu)
daltonizm częściowy, daltonizm zupełny, ślepota barw

Do wyeliminowania zaburzenia używamy soczewek zaopatrzonych w specjaln± warstwę. Warstwa ta została zaprojektowana tak, aby zmienić spektrum przechodz±cego przez ni± ¶wiatła, by w daltoni¶cie wyzwolić bodĽce podobne do tych, które pojawiaj± się u osoby widz±cej kolory normalnie. Przy projektowaniu warstwy musieli¶my uważać, aby oddziaływała ona na ¶rodkowych długo¶ciach fali (czerwony — zielony), gdzie zaburzenie się pojawia, podczas gdy na krótkich długo¶ciach fali jej oddziaływanie było jak najmniejsze.

Poprzez stosowanie soczewek korekcyjnych Colorlite można osi±gn±ć to, że daltonista zauważy także takie odcienie, których wcze¶niej nie obserwował. W 80% przypadków potrafimy w zupełno¶ci skorygować niedowidzenie barw (daltonizm czę¶ciowy).

Jak dostać okulary koryguj±ce niedowidzenie barw (daltonizm czę¶ciowy):

Proszę omówić termin pomiaru niedowidzenia pod numerem telefonu komórkowego +48 22 301 0307, lub w jednym z salonów optycznych wymienionych na naszej stronie internetowej (Kontakt).

  • W podanym terminie proszę przeznaczyć pół godziny czasu na pomiar. Pomiar odbywa się przy pomocy Atlasu diagnostycznego opracowanego przez Colorlite.
  • W tym czasie wypróbujemy także okulary koryguj±ce widzenie barw i zbadamy, na ile poprawiaj± one spostrzeganie kolorów.
  • Jeżeli pacjent jest zadowolony ze stopnia poprawy, to natychmiast może zamówić wykonanie soczewek korekcyjnych.

  • Wykonanie soczewek korekcyjnych zajmie ok. 2 tygodnie czasu. Soczewki korekcyjne s± wykonywane na soczewki o odpowiedniej warto¶ci dioptrii — dla posiadaczy okularów, oraz na soczewki o zerowej warto¶ci dioptrii dla osób nieposiadaj±cych okularów.
  • Soczewki zostan± doszlifowane w którymkolwiek z salonów optycznych do dowolnie wybranych oprawek okularów.

Więcej informacji otrzymasz mailem, lub pod podanym numerem telefonu.

 
korekcja daltonizmu, niedowidzenia barw
korekcja daltonizmu, niedowidzenia barw
korekcja daltonizmu, niedowidzenia barw korekcja daltonizmu, niedowidzenia barw
korekcja daltonizmu, niedowidzenia barw
daltonism japan alt
Published with the support of ITD Hungary
daltonism japan alt